Přehledy

Přístup do této části PKONLINE mají pouze uživatelé s přiděleným uživatelským jménem a heslem.


Přehledy > Výpisy z MS

Zobrazované informace jsou přebírány ze starého systému RNDr.Jelínkové v úterý vždy po zpracování, přístupné budou vždy od středy (datum aktualizace se zobrazuje nad zobrazeným menu). Přebírána jsou všechna data MS prasnic, potomstva a kanců. V případě podezření z chyby v zobrazení kontaktujte Ing. Šťastnou, která prověří, zda došlo k chybě při přesunu dat mezi databázemi nebo zda je údaj skutečně takto chybně evidován a měl by být opraven ve staré databázi. V případě chyby zobrazení, červených chybových hlášek apod. kontaktujte Ing.Žákovou.


Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu

Zobrazuje seznam zvířat v chovu podle zvolených kriterií ve filtru dat. Podle práv přihlášeného uživatele (chovSelect, chovUpdate pro oprávněné organizace, plemenářská střediska, podniky nebo chovy) jsou vybrány podniky, k jejichž datům má uživatel přístup. Oprávnění k vlastnímu uživatelskému účtu může každý registrovaný uživatel zjistit v sekci Správa/Uživatelé. Pro změnu oprávnění je nutné kontaktovat administrátora databáze. Po výběru podniku uživatelem se zobrazí roleta výběru chovu, nebo v případě pouze jednoho chovu v podniku se přímo zobrazí filtr k výběru zobrazovaných dat.

Je možné vybírat tyto kategorie zvířat:

Podle výběru kategorie (prasnice, kanci, prasničky, potomci před VU, potomci měření, potomci prodaní) se zobrazí další volby filtru pro danou kategorii zvířat. Kliknutím na tlačítko:

 • "Zobrazit údaje" se zobrazí požadovaný seznam zvířat.
 • "Export seznamu do CSV" se vytvoří csv soubor pro načtení seznamu zvířat do zvoleného tabulkového editoru.

Ve zobrazeném seznamu zvířat zvolené kategorie lze kliknutím na odkaz detail v seznamu zvířat dané kategorie zobrazit detailní informace o zvířeti viz Evidenční list zvířete .

Ve sloupci "Poslední změna" je uvedena zkratka druhu posledního evidovaného záznamu u zvířete:

 • NAR - narození zvířete
 • MER - měření ultrazvukem nebo vážení
 • PRO - prodej zvířete
 • ZAR - zařazení zvířete do základního stáda
 • ZAP - zapuštění
 • VRH - porod
 • ZME - zmetání
 • ODS - odstav
 • DOC - dochov
 • ODB - odběr kance

Sloupec "Poslední datum" v seznamu zvířat se zobrazuje červeně v případě, že poslední evidovaný záznam je "starý":

 • datum zařazení je starší 30 dní
 • datum zapuštění je starší 125 dní
 • datum vrhu starší 24 dní
 • datum dochovu je starší 30 dní
 • datum odstavu je starší 10 dní
 • kanci – poslední záznam starší než 30 dní (odběr, připuštění)

Sloupec "!": zobrazuje počet nesrovnalostí nalezených při načítání dat do databáze.


Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - kanci

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Přístup mají uživatelé s právem chovySelect a chovyUpdate pro chov majitele kance.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • zařazení/ vyřazení – výběr roku vyřazení

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - prasnice

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Přístup mají uživatelé s právem pro chovySelect a chovyUpdate pro chov majitele prasnice.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • zařazené/ vyřazené – výběr roku vyřazení
 • spl
 • pk - pro daný měsíc (podle aktuálního měsíce)
 • poslední záznam (zapuštění, vrh, dochov, odstav)

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - prasničky

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Přístup mají uživatelé s právem chovySelect a chovyUpdate pro chov majitele prasničky.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • zařazené/ vyřazené – výběr roku vyřazení
 • spl
 • pk - pro daný měsíc (podle aktuálního měsíce)
 • poslední záznam (zařazení, zapuštění)

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - potomci neměření

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Seznam potomků, kteří jsou evidováni na MS potomstva a dosud nemají hlášeno měření. Přístup mají uživatelé s právem chovySelect a chovyUpdate pro chovatele potomka.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • stáří od-do

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - potomci měření

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Seznam potomků, kteří jsou evidováni na MS potomstva a jsou měřeni ve vybraný den měření ze seznamu datumů měření (datumy měření na daném chovu za posledních 180 dní). Přístup mají uživatelé s právem chovySelect a chovyUpdate pro chovatele potomka.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • datum měření

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam zvířat v chovu - potomci prodaní

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Seznam potomků prodaných dle vybraného data trhu (seznam datumů trhu na chovu za posledních 180 dní). Přístup mají uživatelé s právem chovySelect a chovyUpdate pro chovatele potomka.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • datum trhu

Přehledy > Výpisy z MS > Seznam kanců v ISK

Obecné informace o seznamech zvířat v chovu/isk naleznete zde.

Podle práv přihlášeného uživatele (iskSelect, iskUpdate pro oprávněné organizace nebo isk) jsou vybrány inseminační stanice, k jejichž datům má uživatel přístup. Oprávnění k vlastnímu uživatelskému účtu může každý registrovaný uživatel zjistit v sekci Správa - uživatelé. Pro změnu oprávnění je nutné kontaktovat administrátora databáze. Po výběru inseminační stanice se přímo zobrazí filtr k výběru zobrazovaných dat.

Filtrování údajů:
 • plemeno
 • zařazení/ vyřazení – výběr roku vyřazení

Přehledy > Výpisy z MS > Evidenční list

Zobrazuje detailní informace o zvířeti. Zvíře lze vybrat podle AM čísla, u kanců podle čísla linie a registru nebo podle zkratky linie a registru. Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit údaje" se zjistí kategorie zvoleného zvířete a zkontrolují práva přístupu přihlášeného uživatele k datům:

 • zvíře je potomek: uživatel musí mít práva chovSelect nebo chovUpdate pro chovatele zvířete
 • zvíře je prasnice nebo prasnička: uživatel musí mít práva chovSelect nebo chovUpdate pro majitele zvířete
 • zvíře je kanec: kontroluje se, zda uživatel práva chovSelect nebo chovUpdate (případně iskSelect a iskUpdate) pro majitele kance
  • pokud uživatel má práva přístupu, zobrazí se všechny dostupné údaje
  • pokud uživatel nemá práva přístupu, zobrazí se pouze základní data, rodokmen a aktuální plemenné hodnoty
Evidenční list obsahuje tyto skupiny údajů:
 • základní údaje
  • označení (AM číslo, u potomků ušní číslo, u kanců státní registr, u prasnic matrika (je-li jiná než AMčíslo)
  • rodokmen - zvířata s AM číslem začínajícím na 3 (rodiče importů) mají uvedenu identifikaci z POP
  • u všech zvířat: plemeno, struky, datum narození, chov původu, datum a druh posledního záznamu, počet chyb při přesunu dat mezi databázemi
  • u plemenic a kanců: datum zařazení, datum a důvod vyřazení, případně důvod vyřazení
  • u plemenic: příslušnost k SPL, označení matka kanců (MK = matka kanců, CK = čekatelka) - k aktuálnímu datu
 • reprodukce matky a vrh původu
 • údaje o produkční užitkovosti, prodeji a tisku POP
 • nahlášené genotypy MHS, ESR, KREV, ověření původu, mikrosatelity
 • reprodukce prasnic – informace o všech zapuštěních a vrzích
 • reprodukce kanců – počty zapuštění, zmetání, vyřazeno březích, přeběhnutí a celková březost
 • odběry kanců za posledních 12 měsíců - počty a průměrné hodnoty v jednotlivých měsících, počty a důvody nezpracovaných odběrů
 • lineární hodnocení kanců a prasnic
 • sumář užitkovosti potomstva kanců a prasnic
 • sumář produkce kanců a prasnic (úroveň chovu, hybridizace, počty synů, počet dcer)
 • výpis varování s pravděpodobnými chybami v databázi zjištěnými při přesunu dat mezi databázemi