Graf cen

 
Není k dispoziciSEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace stránek

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Kontakt
Svaz chovatelů prasat sdružuje prostřednictvím plemenné knihy všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry. Svaz plní tyto základní funkce :
 • je organizací oprávněnou pro vedení plemenné knihy prasat
 • zastupuje své členy vůči třetím osobám ( orgány státní správy a pod.)
 • zprostředkovává členům specifické informace, důležité k jejich činnosti
 • aktivně propaguje domácí genofond a zajišťuje osvětovou činnost
 • reprezentuje domácí genofond vůči srovnatelným zahraničním organizacím

Na úseku plemenné knihy je tvůrcem a garantem realizace šlechtitelských a selekčních programů pro jednotlivé šlechtěné populace, zejména:

 • stanovuje šlechtitelský cíl a plemenný standard
 • vypracovává jednotný systém zkoušek užitkovosti a jejich evidence
 • provádí odhad plemenné hodnoty
 • vystavuje potvrzení o původu a plemenné hodnotě jedinců
 • vypracovává konkrétní selekční programy pro populace a jejich části
 • poskytuje podklady pro selekci
 • zabezpečuje zpětnou vazbu z realizace šlechtitelských a selekčních programů
 • doporučuje nejefektivnější formy hybridizace
 • organizuje marketing a uplatnění produktů členů plemenné knihy na trhu
 • organizuje potřebný vývoj pro tématický okruh plemenné knihy
 • úzce spolupracuje se všemi oprávněnými organizacemi na území ČR

Adresa:
Svaz chovatelů prasat, z.s.
Bavorská 856/14
155 41 Praha 5
IČO: 00551040

tel./fax : 266 712 861
email: info@schpcm.cz
Mapa

Funkcionáři:

 • Ing. Jaroslav Hajda, CSc., místopředseda svazu
  tel. 581 666 157,fax. 581 626 093
  email: milhosphj(@)seznam.cz

Pracovníci: