Poslední možnost podat jednotnou žádost

V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost (JŽ) za rok 2020. Nestihnou-li zájemci podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě do 10. července, ovšem se sankcí 1% za každý pracovní den.

V rámci Jednotné žádosti lze žádat jednak o přímé platby, mezi které patří SAPS, greening, platby pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů. Dále lze žádat o plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova, kam jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, podpora ANC, platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě a také platby na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat. Právě poslední zmíněný program je pro chovatele prasat nejzajímavější součástí JŽ. Pro žadatele jsou v letošním roce připraveny prostředky v celkovém objemu téměř 32 miliard korun.

Jednotnou žádost je možné podávat jak elektronicky (portál farmáře, datová schránka či elektronická podatelna SZIF), tak i osobně nebo poštou na regionální pracoviště OPŽL. Formulář je možné získat jak na stránkách SZIF nebo předvyplněný na Portálu farmáře. Detailní informace je možno najít v příručce pro žadatele, která je ke stažení na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SZIF